EØS-avtalen artikkel 39 (tjenester: særlige bestemmelser) - TEUV artikkel 62

EØS-avtalen artikkel 39 (tjenester: særlige bestemmelser) - TEUV artikkel 62

Artikkel 39

Bestemmelsene i artikkel 30 og artikkel 32 til 34 skal anvendes på det saksområde som dette kapittel omhandler.

Article 39

The provisions of Articles 30 and 32 to 34 shall apply to the matters covered by this Chapter.