EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - TEUV artikkel 18

EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - TEUV artikkel 18

Artikkel 4

Enhver forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet skal være forbudt innenfor denne avtales virkeområde, med forbehold for de særbestemmelser den selv gir.

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 9.10.2023. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.7.2023 og kunngjort i EU-tidende 16.10.2023

Article 4

Within the scope of application of this Agreement, and without prejudice to any special provisions contained therein, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.