EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - TEUV artikkel 63(1)

EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - TEUV artikkel 63(1)

Artikkel 40

Innen rammen av bestemmelsene i denne avtale skal det mellom avtalepartene ikke være noen restriksjoner på overføring av kapital tilhørende personer bosatt i EFs medlemsstater eller EFTA-statene og ingen forskjellsbehandling på grunn av partenes nasjonalitet, bosted eller stedet for kapitalanbringelsen. Vedlegg XII inneholder de bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre denne artikkel.

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.2.2024 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2024

Article 40

Within the framework of the provisions of this Agreement, there shall be no restrictions between the Contracting Parties on the movement of capital belonging to persons resident in EC Member States or EFTA States and no discrimination based on the nationality or on the place of residence of the parties or on the place where such capital is invested. Annex XII contains the provisions necessary to implement this Article.