EØS-avtalen artikkel 41 (fri kapitalbevegelse) - TEUV artikkel 63(2)

EØS-avtalen artikkel 41 (fri kapitalbevegelse) - TEUV artikkel 63(2)

Artikkel 41

Løpende betalinger som står i forbindelse med varebyttet og bevegeligheten for personer, tjenester eller kapital mellom avtalepartene innen rammen av bestemmelsene i denne avtale, skal være fritatt for alle restriksjoner.

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2020

Article 41

Current payments connected with the movement of goods, persons, services or capital between Contracting Parties within the framework of the provisions of this Agreement shall be free of all restrictions.