EØS-avtalen artikkel 43 (kapitalbevegelse: restriksjoner)

EØS-avtalen artikkel 43 (kapitalbevegelse: restriksjoner)

Artikkel 43

1. Dersom ulikheter i valutabestemmelsene i EFs medlemsstater og EFTA-statene skulle lede personer bosatt i en av disse stater til å benytte seg av de lettelser for valutaoverføringer innen avtalepartenes territorium som er nevnt i artikkel 40, til å omgå de bestemmelser vedkommende stat opprettholder for kapitalbevegelser overfor tredjeland, kan vedkommende avtalepart treffe egnede tiltak for å løse disse vansker.

2. Dersom kapitalbevegelser fører til forstyrrelser i virkemåten for kapitalmarkedet i en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat, kan vedkommende avtalepart treffe beskyttelsestiltak som regulerer kapitalbevegelsene.

3. Dersom en avtaleparts myndigheter endrer valutakursen på en måte som i alvorlig grad vrir konkurransevilkårene, kan de andre avtaleparter for et strengt begrenset tidsrom treffe de nødvendige tiltak for å avverge følgene av dette skritt.

4. Når en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat støter på vansker eller når det er alvorlig fare for at det kan oppstå vansker i samband med dens betalingsbalanse, enten på grunn av mangel på likevekt i den totale betalingsbalanse eller som følge av arten av den disponible valuta, og særlig dersom disse vansker vil medføre fare for at denne avtale ikke virker, kan vedkommende avtalepart treffe beskyttelsestiltak.

Article 43

1. Where differences between the exchange rules of EC Member States and EFTA States could lead persons resident in one of these States to use the freer transfer facilities within the territory of the Contracting Parties which are provided for in Article 40 in order to evade the rules of one of these States concerning the movement of capital to or from third countries, the Contracting Party concerned may take appropriate measures to overcome these difficulties.

2. If movements of capital lead to disturbances in the functioning of the capital market in any EC Member State or EFTA State, the Contracting Party concerned may take protective measures in the field of capital movements.

3. If the competent authorities of a Contracting Party make an alteration in the rate of exchange which seriously distorts conditions of competition, the other Contracting Parties may take, for a strictly limited period, the necessary measures in order to counter the consequences of such alteration.

4. Where an EC Member State or an EFTA State is in difficulties, or is seriously threatened with difficulties, as regards its balance of payments either as a result of an overall disequilibrium in its balance of payments, or as a result of the type of currency at its disposal, and where such difficulties are liable in particular to jeopardize the functioning of this Agreement, the Contracting Party concerned may take protective measures.