EØS-avtalen artikkel 44 (kapitalbevegelse: restriksjoner) - TEUV artikkel 143(4)

EØS-avtalen artikkel 44 (kapitalbevegelse: restriksjoner) - TEUV artikkel 143(4)

Artikkel 44

Fellesskapet på den ene side og EFTA-statene på den annen side skal anvende sine interne fremgangsmåter, som fastsatt i protokoll 18, for å gjennomføre bestemmelsene i artikkel 43.

Article 44

The Community, on the one hand, and the EFTA States, on the other, shall apply their internal procedures, as provided for in Protocol 18, to implement the provisions of Article 43.