EØS-avtalen artikkel 45 (kapitalbevegelse: restriksjoner) - TEUV artikkel 144(4)

EØS-avtalen artikkel 45 (kapitalbevegelse: restriksjoner) - TEUV artikkel 144(4)

Artikkel 45

1. EØS-komiteen skal meddeles de beslutninger, uttalelser og anbefalinger som gjelder tiltakene fastsatt i artikkel 43.

2. Alle tiltak skal på forhånd være gjenstand for rådslagninger og utveksling av opplysninger innen EØS-komiteen.

3. I en situasjon som nevnt i artikkel 43 nr. 2 kan imidlertid vedkommende avtalepart, ut fra behov for fortrolighet eller rask behandling, om nødvendig treffe tiltakene uten forutgående rådslagninger og utveksling av opplysninger.

4. I en situasjon som nevnt i artikkel 43 nr. 4 der det plutselig oppstår en krise i betalingsbalansen og fremgangsmåten i nr. 2 ikke kan følges, kan vedkommende avtalepart som en forholdsregel treffe de nødvendige beskyttelsestiltak. Tiltakene må forårsake minst mulig forstyrrelser for denne avtales virkemåte og må ikke gå lenger enn strengt nødvendig for å avhjelpe de vansker som plutselig er oppstått.

5. Når det treffes tiltak i samsvar med nr. 3 og 4, skal det gis underretning om dem senest den dag de trer i kraft, og utveksling av opplysninger og rådslagninger samt meddelelser etter nr. 1 skal finne sted snarest mulig deretter.

Article 45

1. Decisions, opinions and recommendations related to the measures laid down in Article 43 shall be notified to the EEA Joint Committee.

2. All measures shall be the subject of prior consultations and exchange of information within the EEA Joint Committee.

3. In the situation referred to in Article 43(2), the Contracting Party concerned may, however, on the grounds of secrecy and urgency take the measures, where this proves necessary, without prior consultations and exchange of information.

4. In the situation referred to in Article 43(4), where a sudden crisis in the balance of payments occurs and the procedures set out in paragraph 2 cannot be followed, the Contracting Party concerned may, as a precaution, take the necessary protective measures. Such measures must cause the least possible disturbance in the functioning of this Agreement and must not be wider in scope than is strictly necessary to remedy the sudden difficulties which have arisen.

5. When measures are taken in accordance with paragraphs 3 and 4, notice thereof shall be given at the latest by the date of their entry into force, and the exchange of information and consultations as well as the notifications referred to in paragraph 1 shall take place as soon as possible thereafter.