EØS-avtalen artikkel 47 (transport)

EØS-avtalen artikkel 47 (transport)

Artikkel 47

1. Artikkel 48 til 52 skal anvendes på transport med jernbane, på vei og innlands vannvei.

2. Vedlegg XIII inneholder særlige bestemmelser om alle transportgrener.

Article 47

1. Articles 48 to 52 shall apply to transport by rail, road and inland waterway.

2. Annex XIII contains specific provisions on all modes of transport.