EØS-avtalen artikkel 49 (transport: statsstøtte) - TEUV artikkel 93

EØS-avtalen artikkel 49 (transport: statsstøtte) - TEUV artikkel 93

Artikkel 49

Støtte som motsvarer behovet for en samordning av transportvirksomheten eller utgjør godtgjøring for visse forpliktelser som har sammenheng med begrepet offentlig tjeneste, skal være forenlig med denne avtale.

Article 49

Aid shall be compatible with this Agreement if it meets the needs of coordination of transport or if it represents reimbursement for the discharge of certain obligations inherent in the concept of a public service.