EØS-avtalen artikkel 5 (EØS-komiteen og EØS-rådet)

EØS-avtalen artikkel 5 (EØS-komiteen og EØS-rådet)

Artikkel 5
En avtalepart kan til enhver tid ta opp en sak av viktighet i EØS-komiteen eller EØS-rådet i samsvar med de nærmere regler i henholdsvis artikkel 92 nr. 2 og artikkel 89 nr. 2.

Article 5

A Contracting Party may at any time raise a matter of concern at the level of the EEA Joint Committee or the EEA Council according to the modalities laid down in Articles 92(2) and 89(2), respectively.