EØS-avtalen artikkel 51 (transport: forskjellsbehandling) - TEUV artikkel 96

EØS-avtalen artikkel 51 (transport: forskjellsbehandling) - TEUV artikkel 96

Artikkel 51

1. Dersom vedkommende myndighet omhandlet i artikkel 50 nr. 2 ikke gir samtykke, skal det for transport innen avtalepartenes territorium være forbudt å fastsette priser og vilkår som kan tjene til å støtte eller beskytte ett eller flere bestemte foretak eller en eller flere bestemte industrier.

2. Vedkommende myndighet skal, av eget tiltak eller etter anmodning fra en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat, undersøke de priser og vilkår som nr. 1 omtaler; herunder skal det særlig tas hensyn til, på den ene side, de krav som en formålstjenlig regional økonomisk politikk stiller, de underutviklede områders behov og problemene i områder som i alvorlig grad lider under forhold som er politisk betinget, og på den annen side hvordan disse priser og vilkår virker inn på konkurransen mellom de forskjellige transportgrener. Vedkommende myndighet skal treffe de nødvendige beslutninger innen rammen av sine interne regler.

3. Forbudet i nr. 1 skal ikke ramme konkurransetariffer.

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.5.2016

Article 51

1. The imposition, in respect of transport operations carried out within the territory of the Contracting Parties, of rates and conditions involving any element of support or protection in the interest of one or more particular undertakings or industries, shall be prohibited unless authorized by the competent authority referred to in Article 50(2).

2. The competent authority shall, acting on its own initiative or on application by an EC Member State or an EFTA State, examine the rates and conditions referred to in paragraph 1, taking account in particular of the requirements of an appropriate regional economic policy, the needs of underdeveloped areas and the problems of areas seriously affected by political circumstances, on the one hand, and of the effects of such rates and conditions on competition between the different modes of transport, on the other.

The competent authority shall take the necessary decisions within the framework of its internal rules.

3. The prohibition provided for in paragraph 1 shall not apply to tariffs fixed to meet competition.