EØS-avtalen artikkel 52 (transport: forskjellsbehandling) - TEUV artikkel 97

EØS-avtalen artikkel 52 (transport: forskjellsbehandling) - TEUV artikkel 97

Artikkel 52>

Beløp som en utøver av transportvirksomhet fører opp, uavhengig av transportprisene, for avgift eller gebyr i samband med grensepassering, må ikke overstige et rimelig nivå, hensyn tatt til de reelle utgifter forbundet med passeringen. Avtalepartene skal søke å redusere disse utgiftene gradvis.

Article 52

Charges or dues in respect of the crossing of frontiers which are charged by a carrier in addition to transport rates shall not exceed a reasonable level after taking the costs actually incurred thereby into account. The Contracting Parties shall endeavour to reduce these costs progressively.