EØS-avtalen artikkel 55 (konkurranse: overvåkingsorganenes rolle) - TEUV artikkel 105

EØS-avtalen artikkel 55 (konkurranse: overvåkingsorganenes rolle) - TEUV artikkel 105

Artikkel 55

1. Med forbehold for bestemmelsene i protokoll 21 og vedlegg XIV til denne avtale til gjennomføring av artikkel 53 og 54 skal EF-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan jfr. artikkel 108 nr. 1, sikre anvendelse av de prinsipper som er fastlagt i artikkel 53 og 54.

Det kompetente overvåkingsorgan etter artikkel 56 skal på eget initiativ eller etter anmodning fra en stat innen dens område eller fra det annet overvåkingsorgan undersøke tilfeller av antatt overtredelse av disse prinsippene. Det kompetente overvåkingsorgan skal gjøre disse undersøkelsene sammen med vedkommende nasjonale myndigheter innen sitt område og i samarbeid med det annet overvåkingsorgan, som skal yte bistand i samsvar med sine interne regler.

Dersom overvåkingsorganet fastslår at det foreligger overtredelse, skal den foreslå egnede tiltak for å bringe den til opphør.

2. Dersom overtredelsen ikke bringes til opphør, skal det kompetente overvåkingsorgan i et grunngitt vedtak fastslå at det foreligger overtredelse av prinsippene.

Det kompetente overvåkingsorgan kan offentliggjøre sitt vedtak og gi statene innen sitt område tillatelse til å treffe de nødvendige mottiltak på de vilkår og etter de regler det fastsetter. Det kan også anmode det annet overvåkingsorgan om å gi statene innen dets område tillatelse til å treffe mottiltak.

Article 55

1. Without prejudice to the provisions giving effect to Articles 53 and 54 as contained in Protocol 21 and Annex XIV of this Agreement, the EC Commission and the EFTA Surveillance Authority provided for in Article 108(1) shall ensure the application of the principles laid down in Articles 53 and 54.

The competent surveillance authority, as provided for in Article 56, shall investigate cases of suspected infringement of these principles, on its own initiative, or on application by a State within the respective territory or by the other surveillance authority. The competent surveillance authority shall carry out these investigations in cooperation with the competent national authorities in the respective territory and in cooperation with the other surveillance authority, which shall give it its assistance in accordance with its internal rules.

If it finds that there has been an infringement, it shall propose appropriate measures to bring it to an end.

2. If the infringement is not brought to an end, the competent surveillance authority shall record such infringement of the principles in a reasoned decision.

The competent surveillance authority may publish its decision and authorize States within the respective territory to take the measures, the conditions and details of which it shall determine, needed to remedy the situation. It may also request the other surveillance authority to authorize States within the respective territory to take such measures.