EØS-avtalen artikkel 56 (konkurranseforhold: overvåkingsorganenes rolle)

EØS-avtalen artikkel 56 (konkurranseforhold: overvåkingsorganenes rolle)

Artikkel 56

1. Enkeltsaker som kommer inn under artikkel 53 i denne avtale, skal behandles av overvåkingsorganene i samsvar med følgende bestemmelser:

a) Enkeltsaker som påvirker handel bare mellom EFTA-statene, skal behandles av EFTAs overvåkingsorgan.

b) Med forbehold for bokstav c) skal EFTAs overvåkingsorgan, i henhold til artikkel 58, protokoll 21 og dens gjennomføringsregler, protokoll 23 og vedlegg XIV, behandle de saker der de berørte foretaks omsetning innen EFTA-statenes territorium utgjør 33 prosent eller mer av foretakenes omsetning innen det territorium som omfattes av denne avtale.

c) EF-kommisjonen skal behandle de øvrige saker, herunder også de saker under bokstav b) hvor handelen mellom EF-stater påvirkes, under hensyntagen til bestemmelsene i artikkel 58, protokoll 21, protokoll 23 og vedlegg XIV.

2. Enkeltsaker som kommer inn under artikkel 54, skal behandles av overvåkingsorganet innen hvis område det konstateres at et foretak har en dominerende stilling. Bestemmelsene i nr. 1 bokstav b) og c) får anvendelse bare når slik dominans konstateres innen begge overvåkingsorganers område.

3. Enkeltsaker som kommer inn under nr. 1 bokstav c), og hvor virkningen på handelen mellom EFs medlemsstater eller på konkurranse innen Fellesskapet ikke er nevneverdig, skal behandles av EFTAs overvåkingsorgan.

4. Betegnelsene foretak og omsetning er for denne artikkels formål definert i protokoll 22.

Article 56

1. Individual cases falling under Article 53 shall be decided upon by the surveillance authorities in accordance with the following provisions:

(a) individual cases where only trade between EFTA States is affected shall be decided upon by the EFTA Surveillance Authority;

(b) without prejudice to subparagraph (c), the EFTA Surveillance Authority decides, as provided for in the provisions set out in Article 58, Protocol 21 and the rules adopted for its implementation, Protocol 23 and Annex XIV, on cases where the turnover of the undertakings concerned in the territory of the EFTA States equals 33% or more of their turnover in the territory covered by this Agreement;

(c) the EC Commission decides on the other cases as well as on cases under (b) where trade between EC Member States is affected, taking into account the provisions set out in Article 58, Protocol 21, Protocol 23 and Annex XIV.

2. Individual cases falling under Article 54 shall be decided upon by the surveillance authority in the territory of which a dominant position is found to exist. The rules set out in paragraph 1(b) and (c) shall apply only if dominance exists within the territories of both surveillance authorities.

3. Individual cases falling under subparagraph (c) of paragraph 1, whose effects on trade between EC Member States or on competition within the Community are not appreciable, shall be decided upon by the EFTA Surveillance Authority.

4. The terms 'undertaking` and 'turnover` are, for the purposes of this Article, defined in Protocol 22.