EØS-avtalen artikkel 57 (konkurranseforhold: foretakssammenslutninger)

EØS-avtalen artikkel 57 (konkurranseforhold: foretakssammenslutninger)

Artikkel 57

1. Foretakssammenslutninger som er undergitt tilsyn i henhold til nr. 2, og som skaper eller styrker en dominerende stilling som fører til at effektiv konkurranse i betydelig grad hindres innen det territorium som er omfattet av denne avtale, eller i en vesentlig del av det, skal erklæres uforenlig med avtalen om Det europeiske samarbeidsområde.

2. Tilsyn med de foretakssammenslutninger som kommer inn under nr. 1, skal føres av

a) EF-kommisjonen i tilfeller som kommer inn under forordning (EØF) nr. 4064/89, i samsvar med forordningen og i samsvar med protokoll 21 og 24 og vedlegg XIV. Med forbehold for EF-domstolens overprøving skal Kommisjonen alene ha myndighet til å gjøre vedtak i disse sakene,

b) EFTAs overvåkingsorgan, i tilfeller som ikke kommer inn under bokstav a), når de aktuelle terskelverdier fastsatt i vedlegg XIV til denne avtale er oppfylt innen EFTA-statenes territorium i samsvar med protokoll 21 og 24 og vedlegg XIV. Dette berører ikke den myndighet EFs medlemsstater har.

Article 57

1. Concentrations the control of which is provided for in paragraph 2 and which create or strengthen a dominant position as a result of which effective competition would be significantly impeded within the territory covered by this Agreement or a substantial part of it, shall be declared incompatible with this Agreement.

2. The control of concentrations falling under paragraph 1 shall be carried out by:

(a) the EC Commission in cases falling under Regulation (EEC) No 4064/89 in accordance with that Regulation and in accordance with Protocols 21 and 24 and Annex XIV to this Agreement. The EC Commission shall, subject to the review of the EC Court of Justice, have sole competence to take decisions on these cases;

(b) the EFTA Surveillance Authority in cases not falling under subparagraph (a) where the relevant thresholds set out in Annex XIV are fulfilled in the territory of the EFTA States in accordance with Protocols 21 and 24 and Annex XIV. This is without prejudice to the competence of EC Member States.