EØS-avtalen artikkel 58 (konkurranseforhold: kompetente organer)

EØS-avtalen artikkel 58 (konkurranseforhold: kompetente organer)

Artikkel 58

De kompetente organer skal samarbeide i samsvar med bestemmelsene i protokoll 23 og 24 med sikte på å utvikle og opprettholde i hele Det europeiske økonomiske samarbeidsområde en lik overvåking for konkurranse og å fremme en ensartet gjennomføring, anvendelse og fortolkning av avtalens bestemmelser for dette formål.

Article 58

With a view to developing and maintaining a uniform surveillance throughout the European Economic Area in the field of competition and to promoting a homogeneous implementation, application and interpretation of the provisions of this Agreement to this end, the competent authorities shall cooperate in accordance with the provisions set out in Protocols 23 and 24.