EØS-avtalen artikkel 63 (statsstøtte)

EØS-avtalen artikkel 63 (statsstøtte)

Artikkel 63

Vedlegg XV inneholder særlige bestemmelser om statsstøtte.

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2018

Aricle 63

Annex XV contains specific provisions on State aid.