EØS-avtalen artikkel 64 (statsstøtte: overvåkingsorganene og EØS-komiteen)

EØS-avtalen artikkel 64 (statsstøtte: overvåkingsorganene og EØS-komiteen)

Artikkel 64

1. Dersom ett av overvåkingsorganene mener at det annet overvåkingsorgan praktiserer artikkel 61 og 62 i denne avtale og protokoll 14 artikkel 5 på en måte som ikke er i samsvar med opprettholdelse av like konkurransevilkår innen det territorium som omfattes av denne avtale, skal en utveksling av synspunkter finne sted innen to uker i samsvar med fremgangsmåten i protokoll 27 bokstav f).

Dersom en alminnelig godtagbar løsning ikke er funnet ved utløpet av toukers-perioden, kan den berørte avtaleparts myndigheter straks vedta passende midlertidige tiltak for å rette opp den konkurransevridning som er oppstått.

Det skal deretter holdes rådslagninger i EØS-komiteen med sikte på å finne en alminnelig godtagbar løsning.

Dersom EØS-komiteen innen tre måneder ikke har vært i stand til å finne en slik løsning, og dersom den praksis det gjelder, vrir eller truer med å vri konkurransen og derved påvirker handelen mellom avtalepartene, kan de midlertidige tiltak avløses av endelige tiltak som er strengt nødvendige for å oppveie virkningen av denne konkurransevridningen. Det skal gis fortrinn til tiltak som minst mulig forstyrrer EØS-områdets virkemåte.

2. Bestemmelsene i denne artikkel får anvendelse også for statsmonopoler som er opprettet etter at denne avtale er undertegnet.

Article 64

1. If one of the surveillance authorities considers that the implementation by the other surveillance authority of Articles 61 and 62 of this Agreement and Article 5 of Protocol 14 is not in conformity with the maintenance of equal conditions of competition within the territory covered by this Agreement, exchange of views shall be held within two weeks according to the procedure of Protocol 27, paragraph (f).

If a commonly agreed solution has not been found by the end of this two-week period, the competent authority of the affected Contracting Party may immediately adopt appropriate interim measures in order to remedy the resulting distortion of competition.

Consultations shall then be held in the EEA Joint Committee with a view to finding a commonly acceptable solution.

If within three months the EEA Joint Committee has not been able to find such a solution, and if the practice in question causes, or threatens to cause, distortion of competition affecting trade between the Contracting Parties, the interim measures may be replaced by definitive measures, strictly necessary to offset the effect of such distortion. Priority shall be given to such measures that will least disturb the functioning of the EEA.

2. The provisions of this Article will also apply to State monopolies, which are established after the date of signature of the Agreement.