EØS-avtalen artikkel 65 (offentlig innkjøp og immaterielle rettigheter)

EØS-avtalen artikkel 65 (offentlig innkjøp og immaterielle rettigheter)

Artikkel 65

1. Vedlegg XVI inneholder særlige bestemmelser og ordninger for innkjøp og skal gjelde for alle varer og de oppførte tjenester, med mindre annet er særskilt angitt.

2. Protokoll 28 og vedlegg XVII inneholder særlige bestemmelser og ordninger for opphavsrett og industriell og kommersiell eiendomsrett og skal gjelde for alle varer og tjenester, med mindre annet er særskilt angitt.

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 15.2.2021

Article 65

1. Annex XVI contains specific provisions and arrangements concerning procurement which, unless otherwise specified, shall apply to all products and to services as specified.

2. Protocol 28 and Annex XVII contain specific provisions and arrangements concerning intellectual, industrial and commercial property, which, unless otherwise specified, shall apply to all products and services.