EØS-avtalen artikkel 67 (arbeidsrett) - TEUV artikkel 151

EØS-avtalen artikkel 67 (arbeidsrett) - TEUV artikkel 151

Artikkel 67

1. Avtalepartene skal særlig bestrebe seg på å forbedre arbeidsmiljøet for å beskytte arbeidstagernes helse og sikkerhet. For å bidra til å virkeliggjøre dette mål skal minimumsforskrifter iverksettes og gjennomføres gradvis, under hensyntagen til vilkårene og de tekniske forskrifter i hver av avtalepartene. Minimumsforskriftene skal ikke være til hinder for at hver avtalepart opprettholder eller innfører strengere beskyttelsestiltak som er forenlige med denne avtale.

2. Vedlegg XVIII angir de bestemmelser som skal gjennomføres som minimumsforskrifter omhandlet i nr. 1.

Article 67

1. The Contracting Parties shall pay particular attention to encouraging improvements, especially in the working environment, as regards the health and safety of workers. In order to help achieve this objective, minimum requirements shall be applied for gradual implementation, having regard to the conditions and technical rules obtaining in each of the Contracting Parties. Such minimum requirements shall not prevent any Contracting Party from maintaining or introducing more stringent measures for the protection of working conditions compatible with this Agreement.

2. Annex XVIII specifies the provisions to be implemented as the minimum requirements referred to in paragraph 1.