EØS-avtalen artikkel 69 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn) - TEUV artikkel 157

EØS-avtalen artikkel 69 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn) - TEUV artikkel 157

Artikkel 69

1. Hver avtalepart skal gjennomføre prinsippet om lik lønn til kvinnelige og mannlige arbeidstagere for samme arbeid og sørge for at dette prinsipp opprettholdes.

Ved lønn skal i denne artikkel forstås den alminnelige grunnlønn eller minstelønn og all annen godtgjøring som arbeidsgiveren på grunn av arbeidsforholdet direkte eller indirekte betaler arbeidstageren i penger eller i naturalia.

Lik lønn, uten forskjellsbehandling mellom kjønnene, innebærer

a) at akkordlønn for like arbeidsoppgaver skal fastsettes på grunnlag av de samme måleenheter, og

b) at tidslønn skal være den samme for like arbeidsoppgaver.

2. Vedlegg XVIII inneholder særlige bestemmelser for gjennomføring av nr. 1.

Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 3.6.2021

Article 69

1. Each Contracting Party shall ensure and maintain the application of the principle that men and women should receive equal pay for equal work.

For the purposes of this Article, 'pay` means the ordinary basic or minimum wage or salary and any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives, directly or indirectly, in respect of his employment from his employer.

Equal pay without discrimination based on sex means:

(a) that pay for the same work at piece rates shall be calculated on the basis of the same unit of measurement;

(b) that pay for work at time rates shall be the same for the same job.

2. Annex XVIII contains specific provisions for the implementation of paragraph 1.