EØS-avtalen artikkel 73 (miljø) - TEUV artikkel 190

EØS-avtalen artikkel 73 (miljø) - TEUV artikkel 190

Artikkel 73

1. Avtalepartenes virksomhet på miljøområdet har til formål:

a) å bevare, verne og forbedre miljøets kvalitet,

b) å bidra til vern av menneskets helse,

c) å sikre en forsiktig og fornuftig utnyttelse av naturressursene.

2. Avtalepartenes virksomhet på miljøområdet skal bygge på prinsippene om at forebyggende tiltak bør iverksettes, om at skade på miljøet fortrinnsvis rettes opp ved kilden, og om at forurenseren betaler. Krav til vern av miljøet skal være en del av avtalepartenes politikk på andre områder.

Article 73

1. Action by the Contracting Parties relating to the environment shall have the following objectives:

(a) to preserve, protect and improve the quality of the environment;

(b) to contribute towards protecting human health;

(c) to ensure a prudent and rational utilization of natural resources.

2. Action by the Contracting Parties relating to the environment shall be based on the principles that preventive action should be taken, that environmental damage should as a priority be rectified at source, and that the polluter should pay. Environmental protection requirements shall be a component of the Contracting Parties' other policies.