EØS-avtalen artikkel 74 (miljø)

EØS-avtalen artikkel 74 (miljø)

Artikkel 74

Vedlegg XX inneholder de særlige bestemmelser om vernetiltak som skal gjelde i henhold til artikkel 73.

Article 74

Annex XX contains the specific provisions on protective measures which shall apply pursuant to Article 73.