EØS-avtalen artikkel 75 (miljø) - TEUV artikkel 193

EØS-avtalen artikkel 75 (miljø) - TEUV artikkel 193

Artikkel 75

Vernetiltakene omhandlet i artikkel 74 skal ikke være til hinder for at den enkelte avtalepart opprettholder eller innfører strengere vernetiltak som er forenlige med denne avtale.

Article 75

The protective measures referred to in Article 74 shall not prevent any Contracting Party from maintaining or introducing more stringent protective measures compatible with this Agreement.