EØS-avtalen artikkel 77 (selskapsrett)

EØS-avtalen artikkel 77 (selskapsrett)

Artikkel 77

Vedlegg XXII inneholder særlige bestemmelser om selskapsrett.

Article 77

Annex XXII contains specific provisions on company law.