EØS-avtalen artikkel 79 (samarbeid utenfor de fire friheter)

EØS-avtalen artikkel 79 (samarbeid utenfor de fire friheter)

Artikkel 79

1. Avtalepartene skal styrke dialogen seg imellom ved alle hensiktsmessige midler, særlig ved bruk av de fremgangsmåter som er omhandlet i del VII, for å finne frem til områder og virksomhet hvor nærmere samarbeid vil kunne bidra til å virkeliggjøre deres felles mål på områdene omhandlet i artikkel 78.

2. De skal særlig utveksle opplysninger og på anmodning av en avtalepart holde rådslagninger innen EØS-komiteen med hensyn til planer eller forslag om utarbeidelse eller endring av rammeprogrammer, særprogrammer, tiltak og prosjekter på områdene omhandlet i artikkel 78.

3. Del VII får tilsvarende anvendelse for denne del når det er uttrykkelig fastsatt i denne del eller i protokoll 31.

Article 79

1. The Contracting Parties shall strengthen the dialogue between them by all appropriate means, in particular through the procedures provided for in Part VII, with a view to identifying areas and activities where closer cooperation could contribute to the attainment of their common objectives in the fields referred to in Article 78.

2. They shall, in particular, exchange information and, at the request of a Contracting Party, hold consultations within the EEA Joint Committee in respect of plans or proposals for the establishment or amendment of framework programmes, specific programmes, actions and projects in the fields referred to in Article 78.

3. Part VII shall apply mutatis mutandis with regard to this Part whenever the latter or Protocol 31 specifically provides therefor.