EØS-avtalen artikkel 8 (fritt varebytte)

EØS-avtalen artikkel 8 (fritt varebytte)

Artikkel 8

I samsvar med bestemmelsene i denne avtale skal det innføres fritt varebytte mellom avtalepartene.

2. Med mindre annet er særskilt angitt, får artikkel 10 til 15, 19, 20 og 25 til 27 anvendelse bare for produkter med opprinnelse i avtalepartene.

3. Med mindre annet er særskilt angitt, får bestemmelsene i denne avtale anvendelse bare for

a) varer som hører inn under kapittel 25 til 97 i det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer, med unntak av varer oppført i protokoll 2;

b) varer oppført i protokoll 3 i samsvar med de særlige bestemmelser som er fastsatt i protokollen.

Article 8

1. Free movement of goods between the Contracting Parties shall be established in conformity with the provisions of this Agreement.

2. Unless otherwise specified, Articles 10 to 15, 19, 20 and 25 to 27 shall apply only to products originating in the Contracting Parties.

3. Unless otherwise specified, the provisions of this Agreement shall apply only to:

(a) products falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonized Commodity Description and Coding System, excluding the products listed in Protocol 2;

(b) products specified in Protocol 3, subject to the specific arrangements set out in that Protocol.