EØS-avtalen artikkel 80 (samarbeid utenfor de fire friheter: samarbeidsformer)

EØS-avtalen artikkel 80 (samarbeid utenfor de fire friheter: samarbeidsformer)

Artikkel 80

Art 80. Samarbeid etter artikkel 78 skal normalt ha form av

- EFTA-statenes deltagelse i EFs rammeprogrammer, særprogrammer, prosjekter eller andre tiltak;

- opprettelse av felles virksomhet på særlige områder, som kan omfatte tilpasning eller samordning av virksomheter, forening av bestående virksomheter og opprettelse av felles virksomhet for det enkelte tilfelle;

- formell og uformell utveksling eller fremskaffelse av opplysninger;

- felles innsats for å oppmuntre visse virksomheter på avtalepartenes samlede territorium;

- parallell lovgivning med identisk eller sammenfallende innhold der dette passer;

- samordning av innsats og virksomhet i eller gjennom internasjonale organisasjoner og av samarbeid med tredjestat, der dette er i gjensidig interesse.

Article 80

The cooperation provided for in Article 78 shall normally take one of the following forms:

- participation by EFTA States in EC framework programmes, specific programmes, projects or other actions;

- establishment of joint activities in specific areas, which may include concertation or coordination of activities, fusion of existing activities and establishment of ad hoc joint activities;

- the formal and informal exchange or provision of information;

- common efforts to encourage certain activities throughout the territory of the Contracting Parties;

- parallel legislation, where appropriate, of identical or similar content;

- coordination, where this is of mutual interest, of efforts and activities via, or in the context of, international organizations, and of cooperation with third countries.