EØS-avtalen artikkel 81 (samarbeid utenfor de fire friheter: samarbeidsformer)

EØS-avtalen artikkel 81 (samarbeid utenfor de fire friheter: samarbeidsformer)

Artikkel 81

Når samarbeidet har form av EFTA-staters deltagelse i ett av EFs rammeprogrammer, særprogrammer, prosjekter eller andre tiltak, skal følgende grunnsetninger gjelde:

a) EFTA-statene skal ha adgang til alle deler av et program.

b) EFTA-statenes status i komiteer som bistår Kommisjonen i ledelse eller utvikling av en fellesskaps-virksomhet hvor EFTA-stater yter økonomiske tilskudd som følge av deltagelsen, skal fullt ut ta hensyn til tilskuddene.

c) Artikkel 79 nr. 3 skal gjelde for Fellesskapets beslutninger, annet enn i forbindelse med Fellesskapets alminnelige budsjett, som har direkte eller indirekte virkning for et rammeprogram, særprogram, prosjekt eller annet tiltak hvor EFTA-statene deltar etter beslutning i henhold til denne avtale. EØS-komiteen kan gjennomgå vilkårene for fortsatt deltagelse i vedkommende virksomhet i samsvar med artikkel 86.

d) På prosjektnivå skal institusjoner, foretak, organisasjoner og statsborgere i EFTA-statene ha de samme rettigheter og forpliktelser i vedkommende fellesskaps-program eller annet tiltak som samarbeidende institusjoner, foretak, organisasjoner og statsborgere i EFs medlemsstater. Dette gjelder på tilsvarende måte for deltagere i utvekslinger mellom EFTA-stater og EFs medlemsstater innenfor den virksomhet det gjelder.

e) EFTA-statene og deres institusjoner, foretak, organisasjoner og statsborgere skal ha de samme rettigheter og forpliktelser når det gjelder spredning, evaluering og utnyttelse av resultatene, som EFs medlemsstater og deres institusjoner, foretak, organisasjoner og statsborgere.

f) Avtalepartene forplikter seg til å gi deltagere i et program eller et annet tiltak nødvendige lettelser ved innreise og opphold, i samsvar med sine lover og forskrifter.

Article 81

Where cooperation takes the form of participation by EFTA States in an EC framework programme, specific programme, project or other action, the following principles shall apply:

(a) The EFTA States shall have access to all parts of a programme.

(b) The status of the EFTA States in the committees which assist the EC Commission in the management or development of a Community activity to which EFTA States may be contributing financially by virtue of their participation shall take full account of that contribution.

(c) Decisions by the Community, other than those relating to the general budget of the Community, which affect directly or indirectly a framework programme, specific programme, project or other action, in which EFTA States participate by a decision under this Agreement, shall be subject to the provisions of Article 79(3). The terms and conditions of the continued participation in the activity in question may be reviewed by the EEA Joint Committee in accordance with Article 86.

(d) At the project level, institutions, undertakings, organizations and nationals of EFTA States shall have the same rights and obligations in the Community programme or other action in question as those applicable to partner institutions, undertakings, organizations and nationals of EC Member States. The same shall apply mutatis mutandis to participants in exchanges between EC Member States and EFTA States, under the activity in question.

(e) EFTA States, their institutions, undertakings, organizations and nationals shall have the same rights and obligations with regard to dissemination, evaluation and exploitation of results as those applicable to EC Member States, their institutions, undertakings, organizations and nationals.

(f) The Contracting Parties undertake, in accordance with their respective rules and regulations, to facilitate the movement of participants in the programme and other action to the extent necessary.