EØS-avtalen artikkel 82 (samarbeid utenfor de fire friheter: finansiering)

EØS-avtalen artikkel 82 (samarbeid utenfor de fire friheter: finansiering)

Artikkel 82

1. Når samarbeidet etter denne del medfører et finansielt bidrag fra EFTA-statene, skal bidraget ha en av følgende former:

a) EFTA-statenes tilskudd som følge av deres deltagelse i fellesskapsvirksomhet skal beregnes i forhold til

- tilsagnsrammer og

- de bevilgninger

som hvert år er oppført i Fellesskapets alminnelige budsjett for hver budsjettpost som svarer til vedkommende virksomhet.

Forholdstallet som skal bestemme EFTA-statenes bidrag, skal være summen av forholdstallene mellom på den ene side den enkelte EFTA-stats brutto nasjonalprodukt etter markedspris og på den annen side summen av brutto nasjonalprodukt etter markedspris for Fellesskapets medlemsstater og for vedkommende EFTA-stat. Forholdstallet skal beregnes for hvert budsjettår på grunnlag av de nyeste statistiske oppgaver.

Det beløp EFTA-statenes tilskudd utgjør, skal, for både tilsagnsrammer og bevilgninger, komme i tillegg til de beløp som er oppført i Fellesskapets alminnelige budsjett for hver post som svarer til vedkommende virksomhet.

De tilskudd EFTA-statene skal betale hvert år, skal fastsettes på grunnlag av bevilgningene.

Tilsagn gitt av Fellesskapet før EFTA-statenes deltagelse i vedkommende virksomhet blir virksom på grunnlag av denne avtale, samt de utbetalinger som følger av tilsagnene, skal ikke gi opphav til noe tilskudd fra EFTA-statene;

b) EFTA-statenes tilskudd som følge av deltagelse i visse prosjekter eller annen virksomhet skal bygge på den grunnsetning at hver avtalepart skal dekke sine egne omkostninger samt et passende tilskudd, som skal fastsettes av EØS-komiteen, til Fellesskapets administrasjonsomkostninger;

c) EØS-komiteen skal treffe de nødvendige beslutninger om avtalepartenes tilskudd til vedkommende virksomhets omkostninger.

Article 82

1. When the cooperation envisaged under the present Part involves a financial participation of the EFTA States, this participation shall take one of the following forms:

(a) The contribution of the EFTA States, arising from their participation in Community activities, shall be calculated proportionally:

- to the commitment appropriations; and

- to the payment appropriations;

entered each year for the Community in the general budget of the Community for each budgetary line corresponding to the activities in question.

The 'proportionality factor` determining the participation of the EFTA States shall be the sum of the ratios between, on the one hand, the gross domestic product at market prices of each of the EFTA States and, on the other hand, the sum of the gross domestic products at market prices of the EC Member States and of that EFTA State. This factor shall be calculated, for each budgetary year, on the basis of the most recent statistical data.

The amount of the contribution of the EFTA States shall be additional, both in commitment appropriations and in payment appropriations, to the amounts entered for the Community in the general budget on each line corresponding to the activities concerned.

The contributions to be paid each year by the EFTA States shall be determined on the basis of the payment appropriations.

Commitments entered into by the Community prior to the entry into force, on the basis of this Agreement, of the participation of the EFTA States in the activities in question - as well as the payments which result from this - shall give rise to no contribution on the part of the EFTA States.

(b) The financial contribution of the EFTA States deriving from their participation in certain projects or other activities shall be based on the principle that each Contracting Party shall cover its own costs, with an appropriate contribution which shall be fixed by the EEA Joint Committee to the Community's overhead costs.

(c) The EEA Joint Committee shall take the necessary decisions concerning the contribution of the Contracting Parties to the costs of the activity in question.

2. The detailed provisions for the implementation of this Article are set out in Protocol 32.