EØS-avtalen artikkel 83 (samarbeid utenfor de fire friheter: informasjonsutveksling)

EØS-avtalen artikkel 83 (samarbeid utenfor de fire friheter: informasjonsutveksling)

Artikkel 83

Når samarbeidet har form av utveksling av opplysninger mellom offentlige myndigheter, skal EFTA-statene ha samme rett til å motta og forpliktelse til å fremskaffe opplysninger som EFs medlemsstater, med forbehold for bestemmelser om taushetsplikt, som EØS-komiteen skal fastsette.

Article 83

Where cooperation takes the form of an exchange of information between public authorities, the EFTA States shall have the same rights to receive, and obligations to provide, information as EC Member States, subject to the requirements of confidentiality, which shall be fixed by the EEA Joint Committee.