EØS-avtalen artikkel 85 (samarbeid utenfor de fire friheter)

EØS-avtalen artikkel 85 (samarbeid utenfor de fire friheter)

Artikkel 85

Med mindre annet er bestemt i protokoll 31, skal bestemmelsene i denne del og protokoll 31 for fremtiden gjelde for samarbeid som på den dag denne avtale trer i kraft, allerede er innledet mellom Fellesskapet og individuelle EFTA-stater på områdene omhandlet i artikkel 78.

Article 85

Unless otherwise provided for in Protocol 31, cooperation already established between the Community and individual EFTA States in the fields referred to in Article 78 on the date of entry into force of this Agreement shall thereafter be governed by the relevant provisions of this Part and of Protocol 31.