EØS-avtalen artikkel 87 (samarbeid utenfor de fire friheter: utvidelse av samarbeidet)

EØS-avtalen artikkel 87 (samarbeid utenfor de fire friheter: utvidelse av samarbeidet)

Artikkel 87

Avtalepartene skal ta de nødvendige skritt for å utvikle, styrke eller utvide samarbeidet innen rammen av Fellesskapets virksomhet på områder som ikke er oppført i artikkel 78, når det anses sannsynlig at samarbeidet kan bidra til å oppfylle denne avtales formål, eller på annen måte av avtalepartene anses å være i gjensidig interesse. Slike skritt kan innbefatte endring av artikkel 78 ved å føye nye områder til dem som allerede er oppført der.

Article 87

The Contracting Parties shall take the necessary steps to develop, strengthen or broaden cooperation in the framework of the Community's activities in fields not listed in Article 78, where such cooperation is considered likely to contribute to the attainment of the objectives of this Agreement, or is otherwise deemed by the Contracting Parties to be of mutual interest. Such steps may include the amendment of Article 78 by the addition of new fields to those listed therein.