EØS-avtalen artikkel 88 (samarbeid utenfor de fire friheter)

EØS-avtalen artikkel 88 (samarbeid utenfor de fire friheter)

Artikkel 88

Med forbehold for bestemmelsene i andre deler av denne avtale skal bestemmelsene i denne del ikke utelukke adgang for en avtalepart til å forberede, vedta og gjennomføre tiltak på egen hånd.

Article 88

Without prejudice to provisions of other Parts of this Agreement, the provisions of this Part shall not preclude the possibility for any Contracting Party to prepare, adopt and implement measures independently.