EØS-avtalen artikkel 89 (EØS-rådet)

EØS-avtalen artikkel 89 (EØS-rådet)

Artikkel 89

1. Det skal opprettes et EØS-råd. Det skal særlig ha som oppgave å gi den politiske fremdrift ved gjennomføringen av denne avtale og fastlegge de alminnelige retningslinjer for EØS-komiteen.

EØS-rådet skal for dette formål vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg. Det skal ta de politiske avgjørelser som fører til endring av avtalen.

2. Avtalepartene – med hensyn til Fellesskapet og EFs medlemsstater, hver innen sitt myndighetsområde – kan, etter å ha diskutert saken i EØS-komiteen eller i særlige hastesaker direkte, ta opp i EØS-rådet alle spørsmål som forårsaker vanskeligheter.

3. EØS-rådet skal ved beslutning vedta sin forretningsorden.

Article 89

1. An EEA Council is hereby established. It shall, in particular, be responsible for giving the political impetus in the implementation of this Agreement and laying down the general guidelines for the EEA Joint Committee.

To this end, the EEA Council shall assess the overall functioning and the development of the Agreement. It shall take the political decisions leading to amendments of the Agreement.

2. The Contracting Parties, as to the Community and the EC Member States in their respective fields of competence, may, after having discussed it in the EEA Joint Committee, or directly in exceptionally urgent cases, raise in the EEA Council any issue giving rise to a difficulty.

3. The EEA Council shall by decision adopt its rules of procedure.