EØS-avtalen artikkel 9 (opprinnelsesregler)

EØS-avtalen artikkel 9 (opprinnelsesregler)

Artikkel 9

1. Opprinnelsesreglene er inntatt i protokoll 4. De gjelder med forbehold for internasjonale forpliktelser som er eller måtte bli inngått av avtalepartene i henhold til Generalavtalen om tolltariffer og handel.

2. Med sikte på å videreføre det som er oppnådd i denne avtale, vil avtalepartene fortsette sine bestrebelser på ytterligere å forbedre og forenkle alle sider ved opprinnelsesreglene og å utvide tollsamarbeidet.

3. En første gjennomgåelse vil finne sted innen utgangen av 1993. Senere gjennomgåelser vil finne sted med to års mellomrom. På grunnlag av gjennomgåelsene skal avtalepartene avgjøre hvilke tiltak det vil være hensiktsmessig å ta inn i denne avtale.

Article 9

1. The rules of origin are set out in Protocol 4. They are without prejudice to any international obligations which have been, or may be, subscribed to by the Contracting Parties under the General Agreement on Tariffs and Trade.

2. With a view to developing the results achieved in this Agreement, the Contracting Parties will continue their efforts in order further to improve and simplify all aspects of rules of origin and to increase cooperation in customs matters.

3. A first review will take place before the end of 1993. Subsequent reviews will take place at two-yearly intervals. On the basis of these reviews, the Contracting Parties undertake to decide on the appropriate measures to be included in this Agreement.