EØS-avtalen artikkel 90 (EØS-rådet)

EØS-avtalen artikkel 90 (EØS-rådet)

Artikkel 90

1. EØS-rådet skal bestå av medlemmer av Rådet for De europeiske fellesskap og medlemmer av EF-kommisjonen og av ett regjeringsmedlem fra hver av EFTA-statene.

Medlemmene av EØS-rådet kan la seg representere under de vilkår som fastsettes i forretningsordenen.

2. EØS-rådets beslutninger skal treffes ved enighet mellom Fellesskapet på den ene side og EFTA-statene på den annen side.

Article 90

1. The EEA Council shall consist of the members of the Council of the European Communities and members of the EC Commission, and of one member of the Government of each of the EFTA States.

Members of the EEA Council may be represented in accordance with the conditions to be laid down in its rules of procedure.

2. Decisions by the EEA Council shall be taken by agreement between the Community, on the one hand, and the EFTA States, on the other.