EØS-avtalen artikkel 92 (EØS-komiteen)

EØS-avtalen artikkel 92 (EØS-komiteen)

Artikkel 92

1. Det skal opprettes en EØS-komité. Den skal sikre en effektiv gjennomføring av denne avtale og se til at avtalen virker. Den skal for dette formål utveksle synspunkter og opplysninger og treffe beslutninger i saker i henhold til avtalen.

2. Avtalepartene – med hensyn til Fellesskapet og EFs medlemsstater, hver innen sitt myndighetsområde – skal holde rådslagninger i EØS-komiteen om alle saker av betydning for avtalen som forårsaker vanskeligheter, og som bringes opp av en av dem.

3. EØS-komiteen skal ved beslutning vedta sin forretningsorden.

Article 92

1. An EEA Joint Committee is hereby established. It shall ensure the effective implementation and operation of this Agreement. To this end, it shall carry out exchanges of views and information and take decisions in the cases provided for in this Agreement.

2. The Contracting Parties, as to the Community and the EC Member States in their respective fields of competence, shall hold consultations in the EEA Joint Committee on any point of relevance to the Agreement giving rise to a difficulty and raised by one of them.

3. The EEA Joint Committee shall by decision adopt its rules of procedure.