EØS-avtalen artikkel 93 (EØS-komiteen)

EØS-avtalen artikkel 93 (EØS-komiteen)

Artikkel 93

1. EØS-komiteen skal bestå av representanter for avtalepartene.

2. EØS-komiteens beslutninger skal treffes ved enighet mellom Fellesskapet på den ene side og EFTA-statene, som opptrer samstemt, på den annen side.

Article 93

1. The EEA Joint Committee shall consist of representatives of the Contracting Parties.

2. The EEA Joint Committee shall take decisions by agreement between the Community, on the one hand, and the EFTA States speaking with one voice, on the other.