EØS-avtalen artikkel 94 (EØS-komiteen)

EØS-avtalen artikkel 94 (EØS-komiteen)

Artikkel 94

1. Representanten for Fellesskapet, dvs. EF-kommisjonen, og representanten for en av EFTA-statene skal etter tur være formann i EØS-komiteen i seks måneder.

2. For å oppfylle sine oppgaver skal EØS-komiteen som hovedregel møtes minst en gang i måneden. Videre skal den møtes på formannens initiativ eller etter anmodning fra en av avtalepartene i samsvar med forretningsordenen.

3. EØS-komiteen kan beslutte å nedsette underkomiteer eller arbeidsgrupper til å bistå den i å utføre sine oppgaver. EØS-komiteen skal i sin forretningsorden fastlegge sammensetningen og arbeidsmåten for underkomiteene og arbeidsgruppene. Deres oppgaver skal bestemmes av EØS-komiteen i hvert enkelt tilfelle.

4. EØS-komiteen skal utstede en årsberetning om hvordan avtalen virker og utvikler seg.

Article 94

1. The office of President of the EEA Joint Committee shall be held alternately, for a period of six months, by the representative of the Community, i.e. the EC Commission, and the representative of one of the EFTA States.

2. In order to fulfil its functions, the EEA Joint Committee shall meet, in principle, at least once a month. It shall also meet on the initiative of its President or at the request of one of the Contracting Parties in accordance with its rules of procedure.

3. The EEA Joint Committee may decide to establish any subcommittee or working group to assist it in carrying out its tasks. The EEA Joint Committee shall in its rules of procedure lay down the composition and mode of operation of such subcommittees and working groups. Their tasks shall be determined by the EEA Joint Committee in each individual case.

4. The EEA Joint Committee shall issue an annual report on the functioning and the development of this Agreement.