EØS-avtalen artikkel 95 (parlamentarisk samarbeid)

EØS-avtalen artikkel 95 (parlamentarisk samarbeid)

Artikkel 95

1. Det skal opprettes en Parlamentariker-komité for EØS. Den skal være sammensatt av et likt antall medlemmer fra Europaparlamentet på den ene side og medlemmer fra nasjonalforsamlingene i EFTA-statene på den annen side. Det samlede antall medlemmer i komiteen er fastsatt i vedtektene inntatt i protokoll 36.

2. Parlamentariker-komiteen for EØS skal holde sesjoner innen Fellesskapet og i en EFTA-stat etter tur i samsvar med bestemmelsene inntatt i protokoll 36.

3. Parlamentariker-komiteen for EØS skal ved dialog og debatt bidra til en bedre forståelse mellom Fellesskapet og EFTA-statene på de områder som omfattes av denne avtale.

4. Parlamentariker-komiteen for EØS kan gi uttrykk for sine synspunkter i form av rapporter eller resolusjoner. Den skal særlig behandle EØS-komiteens årsberetning, utarbeidet i samsvar med artikkel 94 nr. 4, om hvordan avtalen virker og utvikler seg.

5. Formannen for EØS-rådet kan møte i Parlamentariker-komiteen for EØS for å gis anledning til å uttale seg til komiteen.

6. Parlamentariker-komiteen for EØS skal vedta sin forretningsorden.

Article 95

1. An EEA Joint Parliamentary Committee is hereby established. It shall be composed of equal numbers of, on the one hand, members of the European Parliament and, on the other, members of Parliaments of the EFTA States. The total number of members of the Committee is laid down in the Statute in Protocol 36.

2. The EEA Joint Parliamentary Committee shall alternately hold sessions in the Community and in an EFTA State in accordance with the provisions laid down in Protocol 36.

3. The EEA Joint Parliamentary Committee shall contribute, through dialogue and debate, to a better understanding between the Community and the EFTA States in the fields covered by this Agreement.

4. The EEA Joint Parliamentary Committee may express its views in the form of reports or resolutions, as appropriate. It shall, in particular, examine the annual report of the EEA Joint Committee, issued in accordance with Article 94(4), on the functioning and the development of this Agreement.

5. The President of the EEA Council may appear before the EEA Joint Parliamentary Committee in order to be heard by it.

6. The EEA Joint Parliamentary Committee shall adopt its rules of procedure.

Section 4 Cooperation between economic and social partners