EØS-avtalen artikkel 96 (samarbeid med arbeidslivets parter)

EØS-avtalen artikkel 96 (samarbeid med arbeidslivets parter)

Artikkel 96

Medlemmer i Den økonomiske og sosiale komité og andre organer som representerer arbeidslivets parter i Fellesskapet, og de tilsvarende organer i EFTA-statene skal bestrebe seg på å styrke kontakten seg imellom og å samarbeide på en organisert og regelmessig måte for å styrke bevisstheten om de økonomiske og sosiale sider ved den økende samhørighet mellom avtalepartenes økonomi og deres interesser i EØS-sammenheng.

2. For dette formål skal det opprettes en Rådgivende komité for EØS. Den skal være sammensatt av et likt antall medlemmer fra Den økonomiske og sosiale komité i Fellesskapet på den ene side og fra EFTAs Rådgivende komité på den annen side. Den rådgivende komité for EØS kan gi uttrykk for sine synspunkter i form av rapporter eller resolusjoner.

3. Den rådgivende komité for EØS skal vedta sin forretningsorden.

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.3.2017

Article 96

1. Members of the Economic and Social Committee and other bodies representing the social partners in the Community and the corresponding bodies in the EFTA States shall work to strengthen contacts between them and to cooperate in an organized and regular manner in order to enhance the awareness of the economic and social aspects of the growing interdependence of the economies of the Contracting Parties and of their interests within the context of the EEA.

2. To this end, an EEA Consultative Committee is hereby established. It shall be composed of equal numbers of, on the one hand, members of the Economic and Social Committee of the Community and, on the other, members of the EFTA Consultative Committee. The EEA Consultative Committee may express its views in the form of reports or resolutions, as appropriate.

3. The EEA Consultative Committee shall adopt its rules of procedure.