EØS-avtalen artikkel 97 (beslutningsprosessen)

EØS-avtalen artikkel 97 (beslutningsprosessen)

Artikkel 97

Denne avtale berører ikke den enkelte avtaleparts rett til å endre sin interne lovgivning på de områder som omfattes av denne avtale, med forbehold for prinsippet om ikke-diskriminering og etter å ha underrettet de andre avtaleparter,

- dersom EØS-komiteen fastslår at den endrede lovgivning ikke medfører at avtalen ikke vil virke tilfredsstillende, eller
- dersom fremgangsmåten omhandlet i artikkel 98 er fullført.

Article 97

This Agreement does not prejudge the right for each Contracting Party to amend, without prejudice to the principle of non-discrimination and after having informed the other Contracting Parties, its internal legislation in the areas covered by this Agreement:

- if the EEA Joint Committee concludes that the legislation as amended does not affect the good functioning of this Agreement; or

- if the procedures referred to in Article 98 have been completed.