EØS-avtalen artikkel 99 (beslutningsprosessen: informasjons- og samrådsfasen)

EØS-avtalen artikkel 99 (beslutningsprosessen: informasjons- og samrådsfasen)

Artikkel 99

1. Straks EF-kommisjonen begynner å utarbeide nytt regelverk på et område som omfattes av denne avtale, skal den uformelt innhente synspunkter fra sakkyndige i EFTA-statene på samme måte som den innhenter synspunkter fra sakkyndige i EFs medlemsstater når den utarbeider sine forslag.

2. Når EF-kommisjonen oversender sitt forslag til Rådet for De europeiske fellesskap, skal den oversende gjenparter av det til EFTA-statene.

På anmodning fra en av avtalepartene skal en foreløpig meningsutveksling finne sted i EØS-komiteen.

3. I det tidsrom som går forut for avgjørelsen i Rådet for De europeiske fellesskap, skal avtalepartene i en fortløpende informasjons- og samrådsprosess igjen rådføre seg med hverandre i EØS-komiteen på de viktige trinn i prosessen etter anmodning fra en av dem.

4. Avtalepartene skal samarbeide i god tro i informasjons- og samrådsfasen for å gjøre det lettere til slutt å treffe beslutning i EØS-komiteen.

Article 99

1. As soon as new legislation is being drawn up by the EC Commission in a field which is governed by this Agreement, the EC Commission shall informally seek advice from experts of the EFTA States in the same way as it seeks advice from experts of the EC Member States for the elaboration of its proposals.

2. When transmitting its proposal to the Council of the European Communities, the EC Commission shall transmit copies thereof to the EFTA States.

At the request of one of the Contracting Parties, a preliminary exchange of views takes place in the EEA Joint Committee.

3. During the phase preceding the decision of the Council of the European Communities, in a continuous information and consultation process, the Contracting Parties consult each other again in the EEA Joint Committee at the significant moments at the request of one of them.

4. The Contracting Parties shall cooperate in good faith during the information and consultation phase with a view to facilitating, at the end of the process, the decision-taking in the EEA Joint Committee.