Luftfartssikkerhet - EASA-forordningen, Komite for (C10000)

Forsiden - Komite - Luftfartssikkerhet Easa Forordningen Komite For C10000 - Luftfartssikkerhet - EASA-forordningen, Komite for (C10000)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Transport

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee for the application of common safety rules in the field of civil aviation" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU og 2014/53/EU, samt om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og rådsforordning (EØF) nr. 3922/91