Maskindirektivet, Komite for (C00200)

Forsiden - Komite - Maskindirektivet Komite For C00200 - Maskindirektivet, Komite for (C00200)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Saksområde

Arbeids- og sosialpolitikk

Basisrettsakt

Om komiteen

"Machinery Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner og om endring av direktiv 95/16/EF