Ozonlaget, Komiteen for tiltak mot nedbryting av (C13800)

Forsiden - Komite - Ozonlaget Komiteen For Tiltak Mot Nedbryting Av C13800 - Ozonlaget, Komiteen for tiltak mot nedbryting av (C13800)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Miljø

Basisrettsakt

Om komiteen

"Committee on ozone depleting substances" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget (omarbeiding)