Europalov - uke 10/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 102011 - Europalov - uke 10/2011

UKE 10/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.3-13.3.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.3.2011

ENERGI
Det europeiske energifellesskapet: erfaringer og utfordringer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.3.2011
Prøvemetode for våtgrep av C1-dekk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2011
EU-handlingsplan for energisparing 2011 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.3.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - Norsk forskrift kunngjort 11.3.2011
° Kapitaldekningsdirektivet: krav til investeringsselskapers og kredittinstitutters kapitalgrunnlag - Norsk forskrift kunngjort 11.3.2011

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
° Tjenestedirektivet - Rådskonklusjoner om gjensidig evaluering vedtatt 10.3.2011

FORSKNING OG UTDANNING
° Midtveisevaluering av EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi - Rådskonklusjoner vedtatt fram 9.3.2011.
Kommisjonen offentliggjorde i november 2010 en rapport fra en ekspertgrupp som har evaluert de første 3-4 årene av EUs 7. rammeprogram for forskning. Evalueringspanelet bestod av ti uavhengige eksperter, blant dem direktøren i Norges forskningsråd, Arvid Hallén (bildet). Rapporten inneholder ti anbefalinger for å styrke effektene av det europeiske forskningssamarbeidet. EUs forskningsministre vedtok 9. mars 2011 sine kommentarer til rapporten.

Europeisk innovasjonspartnerskap om aktiv og sunn aldring - Rådskonklusjoner vedtatt 9.3.2011

HELSE
° Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.3.2011
Europeisk innovasjonspartnerskap om aktiv og sunn aldring - Rådskonklusjoner vedtatt 9.3.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 10.3.2011

MATTRYGGHET
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.3.2011

MILJØ
° Veikart for lavkarbon-økonomi i 2050 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.3.2011.
I arbeidet med å utarbeide en strategi for hvordan EU skal nå målet om å redusere drivhusgassutslippene til 80-95% av 1990-nivået i 2050, la Kommisjonen 8. mars 2011 fram en meddelelse om overgang til en lavkarbon-økonomi. Meddelelsen bygger bl.a. på synspunkter som kom fram under en åpen høring høsten 2010. En foråndsomtale av veikartet fra EU-delegasjonens miljøråd peker på at mens flere store medlemsland er kritiske til at veikartet fremdeles er for ”baktungt” med for små ambisjoner i perioden 2030-2040, har flere sør- og østeuropeiske land pekt på at en raskere opptrapping ikke bør gjelde for EU samlet.

Drivhusgasser i luftfartssektoren: referanseverdi basert på utslipp i 2004-2006 - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.3.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Førerkortdirektivet (fra 2013) - Norske gjennomføringsforskrifter kunngjort 11.3.2011.
EU vedtok i 2006 et revidert førerkortdirektiv som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 19. januar 2013. I den forbindelse ble en endring av veitrafikkloven kunngjort 25. februar 2011 og flere gjennomføringsforordninger kunngjort 11. mars 2011. I lovendringen skilles det mellom førerett og førerkort på bakgrunn av at direktivet innfører såkalt administrativ gyldighet for førerkort, som innebærer at selve førerkortet (dokumentasjonen for føreretten) får en bestemt gyldighetsperiode (maksimalt ti, eventuelt femten år, for personbiler og fem år for tyngre kjøretøy).

Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 11.3.2011
Prøvemetode for våtgrep av C1-dekk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2011
Samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet: bestemmelser om referansedokument - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 10.3.2011