Europalov - uke 10/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 102012 - Europalov - uke 10/2012

UKE 10/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 05.03-11.03.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Vikarbyrådirektivet - Proposisjon til Stortinget fremmet av regjeringen 9.3.2012
Åpen høring om flere kvinner i bedriftsstyrer - Konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.3.2012
Kvinner i bedriftsstyrer i EU: fremdriftsrapport - Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.3.2012

ENERGI
° Miljøvennlig design av klimaanlegg og ventilatorer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2012

FINANSIELLE TJENESTER
Verdipapiroppgjør og -sentraler - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.3.2012

HELSE
° Elektroniske bruksanvisninger til medisinsk udstyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2012
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2012
° Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2012
Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomiteen 7.3.2012
° Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 8.3.2012
° Tekniske spesifikasjoner for utstyr til in vitro-diagnostikk - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.3.2012
° Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.3.2012
° Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 8.3.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Politisk styresett i Schengen-samarbeidet - Rådskonklusjoner vedtatt 8.3.2012

MATTRYGGHET
EU-mål for reduksjon av salmonella i flokker av slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2012
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Thailand - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 7.3.2012
Fugleinfluensa: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 7.3.2012
Regioner som er fri for storfebrucellose (Latvia) og storfetuberkulose, storfebrucellose og enzooisk bovin leukose (Italia, Polen og Portugal) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 6.3.2012
Import av fugler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 5.3.2012
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler og ikke-animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 5.3.2012
Handel innen EU og import til EU av hunder, katter og ilder - Forslag lagt fram av Kommisjonen 5.3.2012
Kjæledyrsforordningen: transport av kjæledyr (revidert) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 5.3.2012
Import fra Chile av muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 6.3.2012

MILJØ
Nasjonal gjennomføring av EUs miljølovgiving - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.3.2012
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2012
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om glassproduksjon - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.3.2012
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av jern og stål - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.3.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Rapport om sikkerhetsinspeksjoner av fly fra tredjeland - Rapport fra Kommisjonen lagt fram 7.3.2012
° Utdanning av lokomotivførere: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.3.2012
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 1.3.2012