Europalov - uke 10/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 102013 - Europalov - uke 10/2013

UKE 10/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.3.-10.3.2013


• nye saker
- endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Vikarbyrådirektivet - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013.
EØS-komiteen vedtok i juli 2012 å innlemme vikarbyrådirektivet i EØS-avtalen, med forbehold om parlamentssamtykke i Island og Liechtenstein. Som siste av de to landene meddelte Island 4. mars 2013 at konstitusjonelle prosedyrer var fullført. EØS-komitevedtaket trer derfor i kraft 1. mai 2013. En norsk gjennomføringsforskrift ble kunngjort 15. januar 2013. Direktivets formål er å beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten av vikararbeid ved å sikre likebehandling mellom innleide ansatte fra vikarbyrå og ordinært ansatte, samt å legge til rette for bruk av vikarbyråer med sikte på å skape arbeidsplasser og å utvikle fleksible former for arbeid. Innenfor EU er det store forskjeller med hensyn til bruken av vikaransettelser og i vikaransattes juridiske situasjon, status og arbeidsvilkår.

- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.3.2013

ENERGI
Retningslinjer om beregning av andelen fornybar energi fra varmepumper - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.3.2013
- EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013.
Betalingsdirektivet erstatter det eksisterende direktiv 2000/35/EF og innstrammer reglene for forsinket betaling. Formålet er å styrke likviditeten til europeiske bedrifter. Direktivet berører ikke betalinger fra eller mellom forbrukere. Stortinget ga 4. desember 2012 samtykke til innlemmmelse av direktivet i EØS-avtalen. En norsk lovendring og en norsk forskrift som gjennomfører direktivet ble kunngjort 15. februar 2013. Lovendringen og forskriften trer begge i kraft 16. mars 2013.

- Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Rådets bekreftelse 5.3.2013 av kompromisset med Europaparlamentet.
Europaparlamentet og Rådet fant 27. februar 2013 fram til et kompromiss om regelverket som skal erstatte EUs to kapitaldekningsdirektiver. Det nye direktivet og den nye forordningen skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner. EFTA/EØS-landene utarbeidet i januar 2012 felles kommentarer til det nye regelverket mens det var til behandling i de to EU-institusjonene.

- Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013.
Et EU-direktiv som forenkler kravene til prospekter og rapportering for verdipapirer, ble innlemmet i EØS-avtalen i september 2012 med forbehold om parlamentssamtykke i Island. EØS-beslutningen ble ratifisert av Island 4. mars 2013 og trer dermed i kraft 1. mai 2013. Forenklingene inngår i målsetninger vedtatt av EU-toppmøtet i 2007 og tar sikte på å redusere kostnader og administrative byrder for europeiske bedrifter. Endringsdirektivet vil også gi investorer økt beskyttelse ved å sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger ved verdipapirkjøp, et behov som er blitt spesielt viktig under finanskrisen.

- Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 7.3.2013
- Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013
- Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013
- Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsregler for utlevering av investorinformasjon og prospekter - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013
- Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013

FORBRUKERVERN
- Europeisk salgslov - Førsteutkast til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 6.3.2013.
Europaparlamentet offentliggjorde 6. mars 2013 et førsteutkast til komiteinnstilling om Kommisjonens forslag til en europeisk salgslov. Formålet med salgsloven er å lette handelen i det indre marked og samtidig gi forbrukerne tilstrekkelig beskyttelse ved kjøp over landegrensene. Kommisjonen har gjennom en ti- årsperiode drøftet behovet for fellestiltak på området og i hvilken form et slikt initiativ bør komme. Ifølge Kommisjonens forslag bør salgsloven gjelde hele EØS-området.

- Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013.
EØS-komiteen vedtok 28. september 2012 å innlemme i EØS-avtalen EUs nye forordning om merkning av tekstilprodukter. Island ratifiserte EØS-komitebeslutningen 4. mars 2013, som dermed trer i kraft 1. mai 2013. En forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett ble kunngjort 30. oktober 2012. De nye reglene skal blant annet sikre at nye fibre og innovative produkter kan komme raskere på markedet. Tekstiler som inneholder pels eller lær skal i fremtiden merkes med "inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse", et krav som spesielt vil komme allergikere til gode, ettersom pels kan utgjøre en potensiell helserisiko for enkelte.

HELSE
Symbol for legemidler som er underlagt særskilt overvåking - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2013.
En trekant med spissen ned vil snart bli å finne på legemiddel­beskrivelsen for visse medisiner i EU-landene. Dette fremgår av en kommisjonsforordning som ble publisert i EU-tidende 8. mars 2013. Det nye symbolet skal gjøre det lettere for pasienter og helsepersonell å gjenkjenne legemidler som er underlagt særskilt overvåking. I bruksanvisningen oppfordres man til at melde fra om bivirkninger gjennom de nasjonale rapporteringssystemer. Forordningen er merket EØS-relevant og er til vurdering i Norge, Island og Liechtenstein for innlemmelse i EØS-avtalen.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 7.3.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Tidspunkt for overgang til Schengen informasjonssystem SIS II - Rådsbeslutning 7.3.2013 om overgang til SIS II 9.4.2013.
EUs justisministre vedtok 7. mars 2013 at andre generasjon av informasjonssystemet for Schengen-samarbeidet, SIS II, skal tas i bruk 9. april 2013. SIS er et databasert register til bruk i alle land som deltar i Schengen-samarbeidet. Innføringen av SIS II ble vedtatt i EU i 2006 og godkjent av Norge gjennom Stortingssamtykke 11. juni 2008. På nærmere bestemte vilkår kan medlemsstatene utveksle visse typer informasjon via SIS-registeret. SIS II inneholder endringer i de tekniske og strukturelle rammer for registeret og innfører flere nye funksjoner.

Tidspunkt for overgang til Schengen informasjonssystem SIS II - Rådsbeslutning 7.3.2013 om overgang til SIS II 9.4.2013
Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): 4. og 5. region - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.3.2013

KATASTROFEBEREDSKAP
- Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 5.3.2013.
EØS-komiteen vedtok 30. april 2012 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet om beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur. Vedtaket krevde parlamentssamtykke i etterkant i både Norge og Island. Dette er nå gjennomført, og EØS-komitebeslutningen trer derfor i kraft 1. mai 2013. Formålet med direktivet er å etablere en enhetlig prosedyre for identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur, og en felles tilnærming til behovet for å bedre beskyttelsen av slik infrastruktur, for igjen å bidra til beskyttelse av befolkningen. Stortinget har vedtatt endringer til sivilbeskyttelsesloven for gjennomføring av direktivet. Lovendringen ble kunngjort 14. desember 2012.

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
- Identifisering av hester (hestepass) - Høring om norsk endringsforskrift igangssatt av Mattilynet 8.3.2013
- Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Japan - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2013
- Produkter av animalsk opprinnelse til konsum: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjema for helsesertifikater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2013
- Import av biltong og jerky og pasteuriserte kjøttprodukter fra Brasil: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.3.2013

Fôrvarer
Godkjenningen av fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvendte smågris, slaktegris, eggleggende høns og slaktehøns - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.3.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.3.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.3.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, eggleggende høner og smågriser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitiologikomite 8.3.2013
- Sikkerhetskrav til europeiske standarder for visse barnestoler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU_tidende 8.3.2013
- Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.3.2013

Næringsmidler
- Kontrollplan for avsløring av uredelig praksis i salg av visse matvarer - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 5.3.2013.
I kjølvannet av hestekjøttskandalen har Europakommisjonen utarbeidet en kontrollplan for å fastslå utbredelsen av svindel med kjøttvarer. Planen er hjemlet i EUs kontrollforordning fra 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes. Kommisjonen anbefaler blant annet at det tas 2250 DNA-prøver av kjøttprodukter i butikkene (10-150 per land) over én måned. EUs kontrollplan ble publisert i EU-tidende 21. februar 2013. Samme dag vedtok EFTAs overvåkingsorgan den tilsvarende plan for EØS/EFTA-landene. Mattilsynet vil som resten av EU-landene gjennomføre DNA-testing av produkter som selges som storfekjøtt, for å undersøke om det er hestekjøtt i dem.

- Aromaer til bruk i næringsmidler: overgangsordninger for fargestoffer og kildematerialer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 5.3.2013
- Aromaer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser om listen over aromastoffer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 5.3.2013

MILJØ
- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - EØS-notat offentliggjort 7.3.2013.
Europakommisjonen la 26. oktober 2012 fram forslag til revisjon av miljøvirkningsdirektivet. Formålet er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn. Ifølge Kommisjonen vil dagens nivå av miljøvern vil bli styrket, og bedrifter vil få et mer harmonisert regelverk.

EU-strategi for plastavfall: grønnbok og høring - Grønnbok lagt fram og åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 7.3.2013.
Europakommisjonen lanserte 7. mars 2013 en åpen konsultasjon om hvordan man plastprodukter kan lages mer bærekraftige og med færre miljøvirkninger. Høringen som inkluderer 26 spørsmål, er ledsaget av en grønnbok med forslag til en europeisk strategi for plastavfall.

- Utslippsregisterforordningen: europeisk register over forurensningsutslipp - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.3.2013
- Industriutslippsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om garving av huder og skinn - EØS-notat offentliggjort 6.3.2013
- Statusrapport om det europeiske CO2-markedet i 2012 - EØS-notat offentliggjort 6.3.2013
- Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - Utkast av 1.3.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 6.3.2013
- EU-plan for beskyttelse av Europas vannressurser - EØS-notat offentiggjort 6.3.2013
- Avfallsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.3.2013
- REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.3.2013

NÆRINGSPOLITIKK
Smart lovgivning for små og mellomstore bedrifter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.3.2013.
I etterkant av en høring la Kommisjonen 7. mars 2013 fram en meddelelse om mulige forenklinger av EU-regelverket med fokus behovene til små og mellomstore bedrifter. Høringen viste at lovgivningen som volder størst problemer omfatter kjemikalieregelverket REACH, moms, produktsikkerhet, godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, datavern, avfallsregelverket, arbeidsmarkedslovgivningen, registrering av utstyr til veitransport, offentlige anbud og EUs nye tollkodeks.

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.3.2013
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2013
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 9.3.2013
- Håndhevelse av avtaler om sjøfarerers arbeidsforhold - Komiteinnstilling av 13.2.2013 til komiteinnstilling offenliggjort av Europaparlamentet 7.3.2013
- Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.3.2013
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om kjente befraktere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2013
- Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 8.3.2013